การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลือกแผนการเรียน


หากเป็นนักเรียนใหม่ ไม่ต้องใส่ข้อมูล ให้ปล่อยเว้นว่างไว้ข้อมูลส่วนตัวสถานที่เกิดที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน   บิดา
มารดาผู้ปกครอง